Rules of the Society

The official rules of FAIS, as approved by the Finnish patent and registration office are listed here in Finnish.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Suomen tekoälyseura r.y. (STeS), englanniksi Finnish Artificial Intelligence Society (FAIS), ja sen kotipaikka on Helsinki.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on tekoälyn tunnetuksi tekeminen ja alan tutkimuksen, soveltamisen ja käytön sekä opetuksen ja koulutuksen edistäminen Suomessa, sekä edustaa Suomen tekoälykenttää kansainvälisesti European Association for Artificial Intelligence (EurAI) kattojärjestön kansallisena edustajana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää sähköisiä tiedotuskanavia, harrastaa julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä, ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, sekä harjoittaa muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää tekoälykonferensseja ja julkaista tekoälyyn liittyvää kirjallisuutta kuten konferenssien julkaisuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

 3. Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut yli puoli vuotta erääntyneenä ollutta jäsenmaksuaan.

 4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 5. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

 7. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 8. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 10. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
      

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi joka toinen vuosi. Jos joku hallituksen jäsen on eronnut kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.    

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tekoälykoulutuksen ja/tai -tutkimuksen hyväksi tai vastaavaan yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.